Oferta / Kredyt gotówkowy Dobierzemy odpowiedni
kredyt gotówkowy na dowolny cel

Rynek kredytów gotówkowych rośnie bardzo szybko. Stale pojawiają się nowi pożyczkodawcy, którzy prześcigaja się ?w swoich ofertach. Ich liczba jest tak duża, a warunki tak różne, że wybór tej najlepszej pożyczki gotówkowej może okazać się bardzo trudny. Dlatego oferujemy naszym klientom pomoc również w tym zakresie. Działamy jak niezawodna porównywarka kredytów gotówkowych. Z tą różnicą, że dobieramy oferty nie tylko w oparciu o suche dane, lecz również o indywidualną sytuację życiową każdego klienta.

Jak przebiega proces ubiegania
się o kredyt gotówkowy?

1. Weryfikacja zdolności kredytowej.
2. Określenie wysokości potrzebnego? kredytu gotówkowego.
3. Wybór okresu spłaty oraz wysokości rat.
4. Analiza dostępnych ofert kredytowych.
5. Złożenie wniosku kredytowego? u wybranych pożyczkodawców.
6. Wybór docelowej oferty kredytowej.
7. Podpisanie umowy kredytowej.
8. Wypłata kredytu gotówkowego na konto? pożyczkobiorcy.

Z naszą pomocą zdobędziesz
korzystny kredyt gotówkowy w wysokości
500 – 600 000 zł

z maksymalnym okresem spłaty do 144 miesięcy

Jak przygotować się
na spotkanie z doradcą
kredytowym?

W przypadku kredytów gotówkowych zazwyczaj wystarczy jedno spotkanie, żeby ustalić wszystkie szczegóły i dopełnić formalności.

Aby znaleźć najlepszą ofertę dla Ciebie,
doradca zapyta o:

 • rodzaj zatrudnienia (własna działalność, umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony, umowa o dzieło, umowa zlecenie, inna)
 • wysokość zarobków,
 • obecność i wysokość aktualnych zobowiązań finansowych (karty kredytowe, limity odnawialne, kredyt w bankach lub parabankach),
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • stan cywilny i wspólnotę majątkową,
 • jak długi okres kredytowania preferujesz oraz jaka wysokość miesięcznej raty jest dla Ciebie do zaakceptowania.

Dokumenty najczęściej potrzebne
w procesie ubiegania się o kredyt gotówkowy

Najczęściej wymagane są: dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o dochodach (np. potwierdzenie trzech ostatnich wpływów wynagrodzenia na konto – wydrukowane z bankowości internetowej.

Bank może poprosić również o:

 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia lub diety z tytułu pełnienia funkcji społecznej na konto;
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie/decyzja wystawione przez ZUS lub pracodawcę o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zaświadczenie dot. wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • aktualny ?pasek płacowy?/?lista płac?/wydruk elektroniczny wydawany przez pracodawcę zawierający informację o składnikach wynagrodzenia/zasiłku chorobowym/świadczeniu rehabilitacyjnym;
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych/ zasiłku chorobowym/świadczeniu rehabilitacyjnym, np. druk RMUA, druk ZUS RCA;
 • zaświadczenie/umowa/decyzja z PCPR/MCPR/MOPS/GOPS/Starosty lub innej upoważnionej instytucji, dokument bankowy z wysokością wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka;
 • uchwała Prezydium Sejmu/ Rady Miasta/ Rady Gminy o wysokości przyznanej diety z tytułu pełnienia funkcji społecznej
  zaświadczenie/decyzja z kopalni/od zwierzchników służb mundurowych/Wojskowego Biura Emerytalnego lub pracodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu rocznego lub półrocznego urlopu zdrowotnego, górniczego lub przysługującego zwolnienia z pełnienia służby mundurowej;
 • PIT 11, 40, 37, 36.

Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/ Prokuratury Okręgowej lub Sądu o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER);
 • jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego.

 

Bank może poprosić również o:

 • zaświadczenie/decyzja z kopalni/od zwierzchników służb mundurowych/Wojskowego Biura Emerytalnego lub pracodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu rocznego lub pół rocznego urlopu zdrowotnego, górniczego lub przysługującego zwolnienia z pełnienia służby mundurowej;
 • zaświadczenie/decyzja z MOPS/GOPS lub innej upoważnionej instytucji o wysokości wypłacanego świadczenia opiekuńczego;
 • jeden z 3 ostatnich wyciągów bankowych lub przekazów pocztowych potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenia opiekuńczego na konto;
 • zaświadczenie z banku potwierdzające wpływ świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenia opiekuńczego na konto;
 • inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenia opiekuńczego na konto;
 • PIT 11A, 40 A, 37, 36;
 • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego lub decyzja o waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego;
 • zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego, funduszu gwarancyjnego lub pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz jeden z 3 ostatnich wyciągów, lub innych dokumentów potwierdzający wpłatę świadczenia rentowego;
 • zaświadczenie/pismo/umowa/ aneks do umowy z zakładu pracy o wysokości przyznanej przez zakład pracy renty oraz jeden z 3 ostatnich wyciągów lub innych dokumentów potwierdzających wypłatę renty.

Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość oraz niektóre z wymienionych dokumentów:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów/przychodów;
 • zestawienie sporządzone na podstawie KPiR lub wydruk KPiR, Rachunek Zysków i Strat, Bilans z księgi, Zestawienie Obrotów, wyliczenie zaliczki podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub inne wydruki z systemów księgowych zawierające komplet informacji analogiczny jak wymienione dokumenty;
 • KPiR w formie kopii stron lub podsumowania ręcznie prowadzonej książki przychodów i rozchodów,
 • aktualna decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku/wymiarze zaliczek na podatek dochodowy lub dowód opłaty podatku (dotyczy również działów specjalnych produkcji rolnej);
 • ewidencja Przychodów/podsumowanie Ewidencji Przychodów lub dokument o przychodach zawierający obliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • deklaracje VAT-7, VAT -7K z okresu ostatnich 3 miesięcy lub Rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowania;
 • (dokumenty dotyczą również rolników bez rachunkowości rolnej);
 • PIT36, 36L, 28.
 • zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami

 

Bank może poprosić również o:

 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie/decyzja wystawione przez ZUS lub pracodawcę o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zaświadczenie dot. wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przekazy pocztowe, wyciągi, zaświadczenia lub inne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (dokument akceptowany wyłączenie dla osób rozliczających się z US na zasadach ogólnych).

Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • deklaracje VAT-7, VAT -7K z okresu ostatnich 3 miesięcy lub Rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowania (dokumenty dotyczą również rolników bez rachunkowości rolnej);
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o dochodach z gospodarki rolnej (w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy);
 • decyzja/zaświadczenie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich/płatności dodatkowych (redystrybucyjnych), w tym: z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, płatności rolnośrodowiskowych;
 • decyzja/zaświadczenie Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. ?płatności niezwiązanej?;
 • umowa kontraktacji lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie z okręgowej spółdzielni, pod warunkiem, że na ww. dokumentach jest podana wysokość dochodu;
 • faktury (również w formie zestawienia)/dowody wpłat dotyczące płatności/wpływy na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży produktów rolnych lub usług agroturystycznych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (w przypadku sprzedaży sezonowej i usług agroturystycznych przyjmuje się 12 miesięcy);
 • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy (z gruntów własnych i/lub dzierżawionych).

 

Bank może poprosić również o:

 • decyzję/ zaświadczenie dot. ekwiwalentu za zalesienie/premii pielęgnacyjnej/wsparcia na zalesienie;
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę całej kwoty lub zaliczki kwoty dopłaty bezpośredniej.

Wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę/kontrakt, zaświadczenie od podmiotu wydającego akt mianowania, rozkaz personalny, przydział terytorialny itp.;
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp. oraz dokument z którego wynika wynagrodzenie, okres sprawowania funkcji jeżeli brak tych informacji na postanowieniu sądu;
 • umowa/Aneks prywatnego najmu lub dzierżawy oraz dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US w ostatnich 3 miesiącach lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem dochodowym.

 

Bank może poprosić również o:

 • przekaz pocztowy potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie/decyzja wystawione przez ZUS lub pracodawcę o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego, zaświadczenie dot. wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego;
 • zaświadczenie/umowa/decyzja z PCPR/MCPR/MOPS/GOPS/Starosty lub innej upoważnionej instytucji, dokument bankowy z wysokością wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka;
 • umowa/y, Aneks/y, kontrakt/y plus dowody wypłaty wynagrodzenia (dowód wypłaty w kasie zleceniodawcy, rachunek, inny dokument potwierdzony przez zleceniodawcę poświadczający wypłatę wynagrodzenia, druk ZUS RCA, RMUA, lista płac, przekaz pocztowy, wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków na rachunek kredytobiorcy) wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
 • PIT 11, 40, 37, 36, 28.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo czeka się na decyzję kredytową?

W przypadku kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych czas oczekiwania na decyzję pożyczkodawcy wynosi od 1 dnia do 7 dni.

2. Czy pieniądze z pożyczki można wydać na cokolwiek?

Tak. Pożyczkobiorca może w dowolny sposób spożytkować środki z kredytu gotówkowego. Można je wydać na bieżące potrzeby, dowolne potrzeby konsumpcyjne, zakup sprzętu RTV/AGD lub innego wyposażenia mieszkania, remont, urlop, organizację uroczystości lub spłacić inne zobowiązania finansowe.

3. Jak szybko należy spłacić kredyt gotówkowy?

To zależy od warunków podpisanej umowy. W przypadku pożyczek gotówkowych minimalnych okres spłaty to 3 miesiące a maksymalny nawet 144 miesiące, czyli 12 lat.

4. Czy są jakieś minimalne wymagania dla osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy?

Tak. Osoba starająca się o pożyczkę gotówkową nie może posiadać negatywnej historii kredytowej w BIK oraz musi przestawić dokument potwierdzający, że jest zatrudniona min. od 3 miesięcy.